Cvičení 2 - Reflexe

 1. Stáhněte si předpřipravenou aplikaci Reflection.zip. Knihovnu tříd NEPŘIDÁVEJTE do referencí konzolové aplikace.

 2. V rámci konzolové aplikace načtěte knihovnu tříd, která je součásti stažené aplikace (pomocí refelexe). Následně vytvořte instanci třídy CustomerController a zavolejte metodu List (vše pomocí reflexe). Výsledek volání metody List vypište do konzole.

 3. Rozšiřte deklaraci metody List o parametr "limit" (int), který bude udávat kolik zákazníků se má po zavolání této metody vrátit. Takto upravenou metodu opět zavolejte pomocí reflexe.

 4. V konzolové aplikaci vytvořte proměnnou "url" typu string s touto hodnotou:
  "/Customer/List?limit=2".

 5. V konzolové aplikaci upravte/doplňte váš kód tak aby se hodnota proměnné url mapovala na konkrétní kód třídu, metodu a parametry této metody. A to na základě těchto podmínek:

  1. Text za prvním lomítkem je vždy prefix názvu třídy (například: "XyzController").
  2. Text za druhým lomítkem je vždy název metody v rámci třídy.
  3. Za otazníkem následují parametry volání metody. Ty jsou vždy ve formátu: "nazev=hodnota&nazev2=hodnota&nazev3=....."
 6. Váš kód musí splňovat následující:

  1. Bude kontrolována existence požadované třídy a metody. Pokud neexistuje bude vypsán text "Stránka nenalezena".
  2. Požadovaná metody bude zavolána pouze pokud je veřejná a má návratovou hodnotu typu string. V opačném případě bude vypsán text "Stránka nenalezena".
 7. Ve třídě CustomerController vytvořte metodu "Add" s parametry Name, Age a IsActive. V rámci metody dojde k vytvoření nového zákazníka a přidání do seznamu zákazníků. Metoda bude vracet string s Id nově přidaného zákazníka. Metodu otestujte pomocí url: "/Customer/Add?Name=Pepa&Age=30&IsActive=true".

 8. Upravte metodu Add tak aby měla jediný parametr, který bude typu Customer. Následně upravte váš kód v konzolové aplikaci tak aby v případě, že je parametrem metody něco, co vzniklo z třídy (vlastnost "IsClass" na Type je True) a zároveň nejde o string (typ != typeof(string)), tak dojde k namapování hodnot z URL na vlastnosti dané třídy. Jinými slovy, v případě, že je typ parametru metody něco, co vzniklo z třídy:

 9. Vytvořte instanci této třídy pomocí reflexe.

 10. Projděte všechny vlastnosti této instance a vyplňte je daty z URL.

 11. Při volání metody použijte právě vytvořenou instanci.

 12. Vytvořte vlastní atribut "Ignore". Tento atribut přidejte k vlastnosti IsActive třídy Customer. Následně upravte kód pro mapování hodnot z URL na objekt, tak aby v případě že má vlastnost atribut Ignore, nedošlo k mapování této vlastnosti.

 13. Vše řádně otestujte!

Úloha k procvičení

class MySerializer
{
  public static string Serialize(object value)
  {
    // TODO: doplnit - formát do kterého se bude serializovat si zvolte sami
  }

  public static T Deserialize<T>(string value)
  {
    // TODO: doplnit
  }
}


string txt = MySerializer.Serialize(new Customer() {
  // TODO: vymyslete si nějaké vlastnoosti + zkuste i jinou třídu
});
Customer obj = MySerializer.Deserialize<Customer>(txt);