Cvičení 2

Cílem cvičení bude implementovat padající kostičky tetrisu a to pomocí 4 různých variant reprezentace těchto kostiček/scény.

 1. Založte nový projekt typu konzolová aplikace ve vámi zvoleném IDE.
 2. Implementace pomocí vícerozměrného pole.
  1. Vytvořte třídu MultidimensionalArray a v ní metodu Run, která bude sloužit jako vstupní bod pro spuštění dané implementace. V rámci metody Run alokujte vícerozměrné pole logických hodnot, které bude reprezentovat hrací plochu (true = kostička, false = prázdné místo).
  2. Implementujte dvě metody pro vytvoření dvou různých typů kostiček (například T a Z). Tyto metody budou přijímat jako parametr X, Y souřadnice budoucí kostičky a pole ve kterém se má dané kostička vytvořit. Metody použijte v metodě Run.
  3. Vyzkoušejte si přidání breakpointu a zkontrolujte, zdali se vám kostičky v poli skutečně vytvořily.
  4. Implementujte metodu MainLoop, která bude přijímat jako parametr naše dvojrozměrné pole. V rámci metody implementujte kód, který na základě předaného pole provede vykreslení scény do konzole. Jednotlivé kostičky vykreslete pomocí Unicode znaku \u2588 (jedná se o obdélník - čtverec získáte vykreslením 2 těchto znaků vedle sebe). Metodu MainLoop následně zavolejte z metody Run (ověřte, že vykreslení funguje). Při implementaci využijte metody a vlastnosti Console.Clear, Console.SetCursorPosition, Console.ForegroundColor, Console.BackgroundColor a Console.CursorVisible.
  5. V rámci metody Run spusťte metodu MainLoop v nekonečné smyčce. Po každém zavolání metody MainLoop spusťte tento kód: Thread.Sleep(1000);
  6. V rámci metody MainLoop implementujte posun kostiček (při každém zavolání metody dojde k posunu o 1 směrem dolů).
 3. Implementace pomocí zanořených polí.
  1. Vytvořte třídu JaggedArray, která bude reprezentovat danou implementaci.
  2. Implementujte identickou logiku jako v bodě 1., ale tentokrát s využitím zanořených polí.
 4. Implementace pomocí pole struktur.
  1. Vytvořte třídu StructureArray, která bude reprezentovat danou implementaci.
  2. Vytvořte strukturu Brick, která bude reprezentovat jednu kostičku (jeden čtvereček) a bude mít svou X a Y souřadnici v rámci složené kostičky (viz. další bod).
  3. Vytvořte strukturu CompositeBrick, která bude reprezentovat složenou kostičky (konkrétní tvar). Tato struktura bude mít svou X a Y souřadnici v rámci scény a bude obsahovat pole kostiček (struktura Brick).
  4. Implementujte identickou logiku jako v bodě 1., ale tentokrát s využitím pole výše zmíněných struktur. Vaše implementace musí splňovat následující:
   • metody pro vytváření složených kostiček budou přijímat jako parametry X a Y souřadnice a odkaz do pole složených kostiček, kde se má daná složená kostička vytvořit.
   • pro posun složených kostiček vytvořte samostatnou metodu, které předáte složenou kostičku a ona provede její posun.
 5. Implementace pomocí pole tříd.
  1. Vytvořte třídu ClassArray, která bude reprezentovat danou implementaci.
  2. Implementujte identickou logiku jako v bodě 4., ale tentokrát s využitím tříd.