Cvičení 3

  1. Vytvořte konzolovou aplikaci, která bude po spuštění vyžadovat zadání čísla. Číslo přečtěte (jako string).
  2. Implementujte vlastní metodu ParseInt, které předáte textový řetězec a ona vrátí číslo typu int, které tomuto řetězci odpovídá. Při chybném vstupu vraťte -1.
  3. Implementujte vlastní metodu ParseIntOrNull, které předáte textový řetězec a ona vrátí číslo typu int, které tomuto řetězci odpovídá. Při chybném vstupu vraťte hodnotu null.
  4. Implementujte vlastní metodu TryParseInt, které předáte textový řetězec a ona vrátí true, nebo false podle toho, zdali se parsování čísla podařilo, nebo ne. Výsledek parsování vraťte pomocí výstupního parametru této metody.
  5. Implementujte druhou vlastní metodu TryParseInt, které předáte textový řetězec a nastavení reprezentované vlastním výčtovým typem ParseIntOption. Metoda vrátí true, nebo false podle toho zdali se parsování čísla podařilo, nebo ne. Výsledek parsování vraťte pomocí výstupního parametru této metody. V rámci výčtového typu ParseIntOption, definujte 4 možné nastavení "NONE", "ALLOW_WHITESPACES", "ALLOW_NEGATIVE_NUMBERS" a "IGNORE_INVALID_CARACTERS". Tato nastavení budou modifikovat chování dané metody (povolí mezery/bílé znaky mezi čísly, povolí znaménko mínus a umožní přeskočení všech znaků, které nejsou čísly). Jednotlivá nastavení bude možné kombinovat.